همه دوست دارن خلاق باشند ولی راهش چیه؟
کتاب بخونیم یا تمرین کنیم ؟ جواب اینه : هم باید بخوینم، هم باید فکر کنیم، هم باید بسازیم و در کل اینکه باید ذهنمون رو برای خلاقانه فکر کردن پرورش بدیم. دوست دارید ذهنتونو برای آفرینش تازه ها هدفمند کنین؟